pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Obavještenja

icon

Na osnovu čl. 39 st. 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, “Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), Crnogorska plovidba AD Kotor objavljuje

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA
sa redovne Skupštine akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor

 

Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor, održanoj dana 28.06.2019. godine, u sali za sastanke Društva u Kotoru, Škaljari bb, učestvovali su akcionari sa ukupno 1.066.425 akcija, odnosno 100% akcijskog kapitala Društva.

Skupština akcionara je usvojila sve odluke po utvrđenom dnevnom redu, sa potrebnom većinom predviđenom Zakonom o privrednim društvima i to:

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CDA i utvrđivanje strukture akcionarskog kapitala;

ZA - 1.066.425 glasova, odnosno 100% akcijskog kapitala Društva,
PROTIV - /

2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem nezavisnog revizora za 2018. godinu;

ZA - 1.066.425 glasova, odnosno 100% akcijskog kapitala Društva,
PROTIV - /

3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorske plovidbe AD Kotor za 2018. godinu, izvještaja menadžmenta za 2018. godinu i izvještaja o radu Odbora direktora Društva;

ZA - 1.066.425 glasova, odnosno 100% akcijskog kapitala Društva,
PROTIV - /

4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;

ZA - 1.066.425 glasova, odnosno 100% akcijskog kapitala Društva,
PROTIV - /

5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;

Borislav Kašćelan - 1.066.425 glasova,
Snežana Đurković - 1.066.425 glasova,
Mersija Purišić - 1.066.425 glasova.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2019. godinu.

ZA - 1.066.425 glasova, odnosno 100% akcijskog kapitala Društva,
PROTIV - /

 

Skupština akcionara
Crnogorskaplovidba AD Kotor