trusted

maritime and coastal freight transport

The Company is carrying on business on an open international maritime dry cargo market in accordance with principles and standards of international maritime market.

Announcements

icon

Na osnovu čl. 143 st. 3 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 65/20, 146/21) i čl. 36 st. 3 Statuta, Crnogorska plovidba AD Kotor objavljuje

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA
sa redovne Skupštine akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor

Na redovnoj Skupštini akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor, održanoj dana 30.06.2022. godine, u sali za sastanke Društva u Kotoru, Škaljari bb, učestvovali su akcionari sa ukupno 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala Društva.

Skupština akcionara je usvojila sve odluke po utvrđenom dnevnom redu, sa potrebnom većinom predviđenom Zakonom o privrednim društvima i to:

D N E V N I R E D

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CKDD i utvrđivanje strukture akcionarskog kapitala;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala,
PROTIV - /

2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem nezavisnog revizora za 2021. godinu;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o rezultatima poslovanju Crnogorske plovidbe AD Kotor za 2021. godinu, izvještaja menadžmenta za 2021. godinu i  izvještaja o radu Odbora direktora Društva;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

4.  Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;

1. Tena Božović - 1.066.227 glasova,
2. Nemanja Petrović - 1.066.227 glasova,
3. Milan Popović - 1.066.227 glasova,
4. Ahmet Markašević - 1.066.227 glasova,
5. Ivana Kečina -  1.066.227 glasova.

6. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Društva;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

7. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima Oodbora direktora;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2022. godinu.

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

9. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

SKUPŠTINA AKCIONARA