pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

MARED vijesti

icon

Sastanak Menadzmenta br.4

17 Nov 2016

Svi partneri u  Konzorciumu se pozivaju da učestvuju na sastanku.Sastanak Menadzmenta je posljednji sastanak projekta koji je Konzorcijum planirao da se organizuje u okviru ove projektne godine.Dnevni red  se sastoji od realizovanih projektnih aktivnosti u posljednjem periodu projekta koje su predstavljene sa stanovišta individualnog doprinosa svakog predstavnika Konzorcijuma. Sveobuhvatno Upravljanje projektom, Kontrola Kvaliteta, širenje i održivost te administrativne teme će se takodje detaljno prodiskutovati. Takođe će biti predstatavljen plan za naredni period projekta sa posebnim zadacima i odgovornostima. U okviru sastanka planirano je širenje ili propagiranje ili razglašavanje ostalih projekata koji su u toku u smislu inter ili među-projektnog treninga i transfera znanja.

Sastanak Komiteta za Upravljanje Kontrolom Kvaliteta u Konstanci

05 Sep 2016

Radni sastanak Komiteta za Upravljanje Kontrolom Kvaliteta je organizovan u prostorijama Pomorskog Univerziteta Konstanca u Konstanci (Rumunija) sa ciljem da se prodiskutuju i prezentiraju sve ostvarene aktivnosti sa aspekta kontrole kvaliteta. Osim redovnih aktivnosti QC glavne teme sastanka su bile usmjerene na realizovane zadatke i ostvarene rezultate. Produženje projekta, upravljanje i finansijska pitanja su bila predstavljena od strane Koordinatora projekta i Administratora. Učesnici su takodje razmotrili plan rada za 2017 godinu I prijedloge za slijedeći period sprovodjenja / realizacije / implementacije. Svi partneri u konzorcijumu su učestvovali na sastanku. Radni sastanak – Pregled (sažetak, rezime) i rezultate MaRED projekta za Albanske partnere

Koordinacioni sastanak u Splitu

25 Apr 2016

Svi partneri u konzorcijumu su učestvovali na sastankuKoordinacioni sastanak u Splitu  je organizovan od strane Fakulteta za Pomorske Studije u Splitu u svrsi ocjene  sprovedenih aktivnosti u vezi  Workpackege 4,7 I  9. Predstavnici domaćina, Koordinator i Administartor su predstavili već realizovane aktivnosti, teme koja se odnose na kvalitet i planove, zatim administrativni i upravljački raspored   i  zadatke sa posebnim osvrtom na produžavanje trajanja projekta.

Radni sastanak br. 8

12 Apr 2016

Koordinatora na fakultetu za Pomorstvo u Kotoru, sa ciljem da bi se prodiskutovalo sa partnerima iz  industrijskih institucija Crne Gore o svim realizovanim zadacima koji se bave razvojnim aktivnostima kao i kvalitetom  postignutih rezultata. Koordinator i Administrator projekta  su u ime domaćina  predstavili trenutnu situaciju i buduće planove. Drugi dio sastanka je bio predviđen za pitanja kvaliteta, održivosti i upravljanja.Osmi radni  sastanak je organizovan u prostorijama

Sastanak Menadzmenta br. 10.

01 Mar 2016

Svi partneri u konzorcijumu su učestvovali na sastanku.Radni sastanak br. 10 je organizovan u Portorožu od strane Fakulteta za Pomorske Studije i Transport u svrhu sprovođenja WP4. Domaćin i vodeći partner  ULFPP su predstavili  već realizovane aktivnosti i buduće planove da bi se uspješno implementirao ovaj “workpackage” (radni paket).  Drugi dio sastanka bio je predviđen za administrativne i teme iz oblasti upravljanja.