pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

MARED vijesti

icon

Sastanak koordinatora u Konstanti, Rumunija

25 Oct 2017

Sastanak koordinatora u Konstanci je počeo uvodnim govorom predstavnika domaćina, nakon kojeg je uslijedila diskusija na temu analize implementacije novog studijskog programa na Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu “Ismail Qemali” u Valoni. Nakon toga su učesnici govorili o primjerima dobre prakse i korištenju različitih metoda, sredstava i tehnika u procesu predavanja, baziranom na STCW nastavnim planovima.

Na kraju prvog dana, predstavljeni su nam simulatori za obuku i proces evaluacije na palubi i u stroju. Drugog dana smo razgovarali o opštim karakteristikama novih STCW nastavnih planova i mogućnostima koje se pružaju za dalje projekte u budućnosti.

Posjeta Univerzitetu Crne Gore s ciljem obavljanja institucionalnog nadzora

29 Jun 2017

Sastanak je počeo uvodnim govorom internih i eksternih učesnika ( javnih institucija, civilnog sektora i sl.) nakon čega je započela diskusija o mogućnostima zaposlenja, Bolonjskim principima (sistem koji podrazumijeva tri ciklusa studija, ECTS kredite, ishode učenja) i saradnji između Univerziteta. Sastanak je bio organizovan kao panel diskusija sa predstavnicima  partnerskih institucija iz neakademskih krugova, učesnica u projektima Tempus i Erasmus . Crnogorska plovidba A.D. Kotor je pozvana da prisustvuje sastanku, u cilju učestvovanja i davanja doprinosa MArED projektu. 

Sastanak menadžmenta 4

17 Nov 2016

Sastanak menadžmenta (4) je bio poslednji sastanak projektnog konzorcijuma koji je planiran za ovu projektnu godinu. Na dnevnom redu je predstavljanje implementiranih projektnih aktivnosti u poslednjem predviđenom periodu rada, sa aspekta individualnih doprinosa svakog predstavnika Konzorcijuma. Razgovaralo se i o sveobuhvatnom upravljanju projektom, kontroli kvaliteta, širenju informacija, održivosti i administrativnim pitanjima.

Takođe je  predstavljen plan  rada za naredni period na projektu, sa specifičnim zadacima i odgovornostima. Tokom sastanka planirano je predstavljanje drugih projekata koji su u toku, u cilju povezivanja projekata i prenošenja znanja i iskustava.

Radni sastanak Upravnog odbora za kontrolu kvaliteta u Konstanti

04 Sep 2016

Radni sastanak Upravnog odbora za kontrolu kvaliteta je organizovan na Pomorskom fakultetu u Konstanci (Rumunija) s ciljem predstavljanja svih realizovanih aktivnosti i razmatranja istih sa aspekata kontrole kvaliteta. Osim redovnih aktivnosti vezanih za kontrolu kvaliteta, glavne teme sastanka su bile fokusirane na realizovane zadatke i postignute rezultate. Širenje projekta, upravljanje i finansijska pitanja su predstavili Koordinator i Administrator projekta.

Učesnici su takođe razmatrali radni plan za 2017g. i predloge za naredni period implementacije. Svi partneri Konzorcijuma su učestvovali na sastanku.

Sastanak Koordinatora u Splitu

25 Apr 2016

Sastanak koordinatora u Splitu je organizovao Fakultet za pomorske studije iz Splita, sa ciljem osvrta na implementirane aktivnosti a koje se tiču Radnih paketa 4,7 i 9. Predstavnici domaćina, kao i Koordinator i Administrator su prezentovali završene aktivnosti, pitanjima i planovima vezanim za kvalitet, planovima menadžmenta kao i zadacima sa naglaskom na produženju trajanja projekta.

Radni sastanak 8

12 Apr 2016

Radni sastanak (8) je organizovan u prostorijama Koordinatora na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, s ciljem zajedničke analize svih završenih zadataka u pogledu razvojnih aktivnosti  i kvaliteta postignutih rezultata, sa partnerima iz institucija pomenutog sektora u Crnoj Gori. Koordinator i Administrator projekta su u ime domaćina predstavili trenutnu situaciju i buduće planove.

Drugi dio sastanka je bio namijenjen pitanjima kvaliteta, održivosti i upravljanja.

Sastanak menadžmenta 10

29 Feb 2016

Radni sastanak (10) je organizovao Fakultet za Pomorske studije i transport u Portorožu sa ciljem implementacije Radnog paketa 4. Domaćin i vodeći partner ULFPP je predstavio realizovane aktivnosti i buduće planove s ciljem uspješne implementacije ovog radnog paketa.

Drugi dio sastanka je bio namijenjen administrativnim temema i pitanjima upravljanja. Svi partneri Konzorcijuma su učestvovali u sastanku.

Radni sastanak 3

10 Dec 2015

Završni godišnji sastanak je organizovao Fakultet za pomorske studije u Splitu (Hrvatska). Sastanak je održan iz četiri dijela namijenjena predstavnicima Borda projekta. Raspravljalo se i dogovaralo o glavnim projektnim planovima, problemima i pitanjima a predstavljeni su i rezultati godišnjeg izvještaja, specifikacija budžeta i troškovi, dokumentacija, realizovane aktivnosti i postignuti ishodi, eventualna kašnjenja i izmjene koje se tiču radnog plana.

Zaključak sastanka je “da projekat predstavlja veliki uspjeh u odnosu na polaznu tačku i u partnerskim zemljama i u zemljama EU” i "postoje odlični planovi za poslednju godinu implementacije projekta kao i za buduću saradnju na drugim projektima”.

Sastanak sa partnerima iz sektora MArED

17 Mar 2015

Sastanak sa predstavnicima sektora iz Crne Gore i Albanije održan je na pomorskom fakultetu 17.i 18.marta 2015g. Glavne teme na dnevnom redu su bile analiza Izvještaja Evropske Unije o reviziji, razgovor o planu implementacije za naredni period i razmjena iskustava među partnerima, koja se tiču administrativnih i pitanja upravljanja.