pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Obavještenja

icon

Na osnovu čl. 143 st. 3 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 65/20) i čl. 36 st. 3 Statuta, Crnogorska plovidba AD Kotor objavljuje

I Z V J E Š T A J  O  R E Z U L T A T I M A  G L A S A NJ A
sa vanredne Skupštine akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor

Na vanrednoj Skupštini akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor, održanoj dana 07.04.2021. godine, u sali za sastanke Društva u Kotoru, Škaljari bb, učestvovali su akcionari sa ukupno 1.066.425 akcija, odnosno 100% akcijskog kapitala Društva.

Skupština akcionara je usvojila sve odluke po utvrđenom dnevnom redu, sa potrebnom većinom predviđenom Zakonom o privrednim društvima i to:

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CKDD i utvrđivanje strukture akcionarskog kapitala;

ZA - 1.066.425 glasova, odnosno 100% akcijskog kapitala Društva,
PROTIV - /

2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva;

ZA - 1.066.425 glasova, odnosno 100% akcijskog kapitala Društva,
PROTIV - /

3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;

ZA - 1.066.425 glasova, odnosno 100% akcijskog kapitala Društva,
PROTIV - /

4. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;

1. Ivica Kordić - 1.066.425 glasova,
2. Vladimir Potpara - 1.066.425 glasova,
3. Jovo Lazarević - 1.066.425 glasova,
4. Nuri Ismailisufi - 1.066.425 glasova,
5. Nemanja Petrović - 1.066.425 glasova.

SKUPŠTINA AKCIONAR