pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Obavještenja

icon

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju vanredne skupštine akcionara

Obavještavaju se akcionari Crnogorske plovidbe AD Kotor (u daljem tekstu: Društvo) da se odlukom odbora direktora, donijetoj na CII sjednici, održanoj dana 26.02.2021. godine, saziva vanredna skupština akcionara Društva za 07.04.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama Društva u Kotoru, Škaljari bb.

Odbor direktora za vanrednu skupštine akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CKDD i utvrđivanje strukture akcionarskog kapitala;
2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva;
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
4. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.

Ukupan broj akcija Društva je 1.066.425 običnih akcija sa pravom glasa.

Odluke pod tačkama 1, 2 i 3 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Odluka pod tačkom 4 dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanje.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovinu ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Pravo učestvovanja na skupštini akcionara i ostvarivanja svojih prava imaju svi akcionari Društva koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara. Identifikacija akcionara vršit će se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika. Prijava i identifikacija akcionara i punomoćnika koji prisustvuju skupštini akcionara, obavit će se dana 07.04.2021. godine, u vremenu od 08:00 do 11:00 časova.

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini. Društvo ne propisuje obavezan formular punomoćja za glasanje. Potpis na punomoćju mora biti ovjeren u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem u skladu sa čl. 147 Zakona o privrednim društvima, dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu sekretara Društva: s.raskovic@crnogorskaplovidba.com i mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sjednici po svim tačkama dnevnog reda po kojima se donose odluke. Akcionar koji glasa u odsustvu je dužan da uredno popunjeni, potpisan i u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa ovjeren glasački listić, koji se može preuzeti na internet stranici Društva www.crnogorskaplovidba.com, dostavi Društvu najkasnije dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara u pisanom obliku.

Materijali sa predlozima odluka za skupštinu akcionara biće dostupni na uvid akcionarima 20 dana prije održavanja skupštine, u sjedištu Društva na adresi: Škaljari bb, Kotor. Sve dodatne informacije u vezi vanredne skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 032/304-164, kao i na e-mail sekretara Društva: s.raskovic@crnogorskaplovidba.com.


Odbor direktora
Crnogorska plovidba AD Kotor