pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Obavještenja

icon

Na osnovu čl. 143 st. 3 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 65/20, 146/21) i čl. 36 st. 3 Statuta, Crnogorska plovidba AD Kotor objavljuje

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA
sa redovne Skupštine akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor

Na redovnoj Skupštini akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor, održanoj dana 30.06.2022. godine, u sali za sastanke Društva u Kotoru, Škaljari bb, učestvovali su akcionari sa ukupno 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala Društva.

Skupština akcionara je usvojila sve odluke po utvrđenom dnevnom redu, sa potrebnom većinom predviđenom Zakonom o privrednim društvima i to:

D N E V N I R E D

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CKDD i utvrđivanje strukture akcionarskog kapitala;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala,
PROTIV - /

2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem nezavisnog revizora za 2021. godinu;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o rezultatima poslovanju Crnogorske plovidbe AD Kotor za 2021. godinu, izvještaja menadžmenta za 2021. godinu i  izvještaja o radu Odbora direktora Društva;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

4.  Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;

1. Tena Božović - 1.066.227 glasova,
2. Nemanja Petrović - 1.066.227 glasova,
3. Milan Popović - 1.066.227 glasova,
4. Ahmet Markašević - 1.066.227 glasova,
5. Ivana Kečina -  1.066.227 glasova.

6. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Društva;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

7. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima Oodbora direktora;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2022. godinu.

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

9. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara;

ZA - 1.066.227 akcija tj. 99.981% akcijskog kapitala
PROTIV - /

SKUPŠTINA AKCIONARA