pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Obavještenja

icon

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju redovne skupštine akcionara

Obavještavaju se akcionari „Crnogorske plovidbe“ AD Kotor (u daljem tekstu „Društvo“) da se odlukom Odbora direktora Društva, donijetoj na XCII sjednici održanoj dana 30.03.2020. godine, saziva redovna skupština akcionara Društva za 30.06.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama Društva u Kotoru, Škaljari bb.

Odbor direktora za redovnu skupštine akcionara “Crnogorske plovidbe“ AD Kotor predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CKDD i utvrđivanje strukture akcionarskog kapitala;
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem nezavisnog revizora za 2019. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorske plovidbe AD Kotor za 2019. godinu, izvještaja menadžmenta za 2019. godinu i izvještaja o radu Odbora direktora Društva;
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu.

Odluke pod tačkama 1, 2, 3, 4 i 6 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Odluka pod tačkom 5 dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ukupan broj akcija Društva je 1.066.425 običnih akcija sa pravom glasa.

Pravo učestvovanja na skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara. Identifikacija akcionara vršit će se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika. Prijava i identifikacija akcionara i punomoćnika koji prisustvuju skupštini akcionara, obavit će se dana 30.06.2020. godine, u vremenu od 08:00 do 11:00 časova.

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja sjednice skupštine akcionara, radi evidentiranja punomoćja u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara. Društvo ne propisuje obavezan formular punomoćja za glasanje. Potpis na punomoćju mora biti ovjeren u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa. U slučaju kada država ili jedinica lokalne samouprave posjeduje akcije, prava iz tih akcija vrši ovlašćeni službenik ili lica kojima je dato punomoćje za vršenje tih prava.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem u skladu sa čl. 36 st. 8 Zakona o privrednim društvima, dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu sekretara Društva: s.raskovic@crnogorskaplovidba.com i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja. Akcionar može izmjeniti ili opozvati punomoćje u skladu sa čl. 33 st. 3 Zakona o privrednim društvima, pod uslovom da o tome obavjesti Društvo pisanim ili elektronskim putem na e-mail adresu sekretara Društva: s.raskovic@crnogorskaplovidba.com.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sjednici po svim tačkama dnevnog reda po kojima se donose odluke. Akcionar koji glasa u odsustvu je dužan da uredno popunjeni, potpisan i u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa ovjeren glasački listić, koji se može preuzeti na internet stranici Društva www.crnogorskaplovidba.com, dostavi Društvu dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara u pisanom obliku ili elektronskim putem na e-mail adresu sekretara Društva: s.raskovic@crnogorskaplovidba.com, pod uslovom da pismeno obavjesti Društvo o e-mail adresi sa koje će glasati i o broju telefona putem kojeg ga Društvo može kontaktirati radi provjere autentičnosti elektronske poruke kojom je glasao elektronskim putem.

Materijali sa predlozima odluka za skupštinu akcionara biće dostupni na uvid akcionarima 20 dana prije održavanja skupštine, u sjedištu Društva na adresi: Škaljari bb, Kotor.


Odbor direktora
Crnogorska plovidba AD Kotor