pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Obavještenja

icon

Na osnovu čl. 136 Zakona o privrednim društvima (“Sl. list CG”, br. 65/20 i 146/21) i čl. 29 Statuta Crnogorske plovidbe AD Kotor, Odbor direktora upućuje

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju sedme ponovljene redovne skupštine akcionara

Obavještavaju se akcionari Crnogorske plovidbe AD Kotor (u daljem tekstu: Društvo) da se odlukom Odbora direktora, donijetoj na CXLVII sjednici, održanoj dana 21.11.2023. godine, saziva sedma ponovljena redovna skupština akcionara Društva za 15.12.2023. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama Društva u Kotoru, Škaljari bb.

Odbor direktora za sedmu ponovljenu redovnu skupštine akcionara Crnogorske plovidbe AD Kotor predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CKDD i utvrđivanje struktrue akcionarskog kapitala;
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem nezavisnog revizora za 2022. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o rezultatima poslovanju Crnogorske plovidbe AD Kotor za 2022. godinu, izvještaja menadžmenta za 2022. godinu i izvještaja o radu Odbora direktora Društva;
4. Donošenje odluke o isplati nagrade članovima Odbora direktora shodno čl. 25 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Društva;
9. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada;
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2023. godinu;

Ukupan broj akcija Društva je 1.066.425 običnih akcija sa pravom glasa.

Odluke pod tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Odluka pod tačkom 6 dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Skupština se može održati i donositi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene. Pravo učestvovanja na skupštini akcionara i ostvarivanja svojih prava imaju svi akcionari Društva koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara. Identifikacija akcionara vršit će se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika. Prijava i identifikacija akcionara i punomoćnika koji prisustvuju skupštini akcionara, obavit će se dana 15.12.2023. godine, u vremenu od 08:00 do 11:00 časova.

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini. Društvo ne propisuje obavezan formular punomoćja za glasanje. Potpis na punomoćju mora biti ovjeren u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem u skladu sa čl. 147 Zakona o privrednim društvima, dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu sekretara Društva: s.raskovic@crnogorskaplovidba.com i mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sjednici po svim tačkama dnevnog reda po kojima se donose odluke. Akcionar koji glasa u odsustvu je dužan da uredno popunjeni, potpisan i u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa ovjeren glasački listić, koji se može preuzeti na internet stranici Društva www.crnogorskaplovidba.com, dostavi Društvu najkasnije dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara u pisanom obliku.

Materijali sa predlozima odluka za skupštinu akcionara biće dostupni na uvid akcionarima, u sjedištu Društva na adresi: Škaljari bb, Kotor. Sve dodatne informacije u vezi sedme ponovljene redovne skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 032/304-164, kao i na e-mail sekretara Društva: s.raskovic@crnogorskaplovidba.com

 

Odbor direktora
Crnogorska plovidba AD Kotor