pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Organizacija kompanije

icon

Projekat je nastao kao odgovor na obaveze Država Partnera u vezi sa ratifikacijom i primjenom poslednjih amandmana na propise Medjunarodne Pomorske Organizacije (IMO), a odnose se na obrazovanje i trening pomoraca. Sve potrebne promjene i harmonizacija imaju za cilj da zadovolje propisane medjunarodne standarde koje se trebaju ispuniti u 2017 godini, da bi omogućili obrazovnom i sistemu treninga kod Država Partnera da zadrže status medjunarodno priznatih pomorskih obrazovnih i trening institucija. Poslednji IMO zahtjevi se odnose na reformu postojećih i razvoj novih studijskih programa, koja predvidja stvaranje mogućnosti i za teorijski i praktični trening studenata, kroz modernizaciju laboratorija, pomorskih simulatora i praktičnih radionica. Osim toga, uvodjenjem izvjesnih kurseva za pomorce po IMO modelu, obrazovna institucija teži da razvije process doživotnog učenja koji pruža pomorcima mogućnost kontinuiranog profesionalnog treninga. Harmonizacija obrazovnih programa sa važećim medjunarodnim standardima, sadržanim u IMO-ovoj STCW Konvenciji i njenim Manila amandmanima iz 2010 godine, osigurava opstanak pomorskih obrazovnih institucija i njihovu konkurentnost na medjunarodnom tržištu, na taj način se takodje osigurava i konkurentnost pomoraca iz Država Partnera.

Koordinator projekta:


University of Montenegro, Montenegro

Cetinjska br. 2, Podgorica

http://www.ucg.ac.me

Osoba za kontakt:


Prof. dr Danilo Nikolić

Maritime Faculty Kotor

phone: (+382) 32 303 184

http://www.fzp.ucg.ac.me

University of Montenegro

Dobrota 36, 85330, Kotor, Montenegro

E-mail: dannikol@t-com.me

icon
icon
icon